bip.szkoly.mszczonow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Nadzoru Szkolnictwa w Mszczonowie www.mszczonow.pl
Centrum Usług Wspólnych strona główna 
Zasady udostępniania informacji publicznej
 

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie, są udzielane na wniosek zainteresowanego zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) pod warunkiem, że udzielenie informacji nie jest ograniczone w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informacje publiczne udzielane są bez zbędnej zwłoki (nie później jednak, niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku). Jeśli informacja nie może zostać udzielona w ww. terminie,  powiadamia się wnioskodawcę o tym fakcie, wskazuje powody opóźnienia i podaje termin, w jakim informacja zostanie udostępniona. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ww. ustawy, termin ten nie może być dłuższy, niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Udostępnienie informacji następuje zgodnie z wnioskiem, chyba że środki techniczne jakimi dysponuje Centrum Usług Wspólnych nie pozwalają na udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W takiej sytuacji Centrum Usług Wspólnych powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku udzielenia informacji zgodnie z wnioskiem oraz wskazuje sposób i formę w jakiej informację może udostępnić. W terminie 14 dni od daty powiadomienia, wnioskodawca może złożyć wniosek o udzielenie informacji w formie lub w sposób wskazany w powiadomieniu.  Jeśli tego wniosku nie złoży,  zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ww. ustawy postępowanie umarza się.

 

Opublikowane przez: Ewa. Zielińska | Data wprowadzenia: 2017-03-02 13:40:10 | Data modyfikacji: 2017-03-07 15:13:52.

Zobacz:
 Informacje ogólne .  Organizacja i zarządzanie .  Przedmiot działalności .  Sposoby załatwiania spraw .  Dane publiczne .  Majątek .  Zasady udostępniania informacji publicznej .  Zamówienia publiczne .  Programy w zakresie realizacji zadań publicznych .  Akty prawne .  Komunikaty . 
Data wprowadzenia: 2017-03-02 13:40:10
Data modyfikacji:
Opublikowane przez: Ewa. Zielińska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.szkoly.mszczonow.pl