Strona Nadzoru Szkolnictwa w Mszczonowie: www.mszczonow.pl
 Przedszkole w Mszczonowie
Przedszkole w Mszczonowie
UWAGA NOWA STRONA BIP 

INFORMUJEMY IŻ OD 1 KWIETNIA 2019 NOWA STRONA BIP PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE TO


https://mpnr1.ssdip.bip.gov.pl

 

Opublikowane przez: Katarzyna Podlaska | Data wprowadzenia: 2019-04-10 10:39:22 | Data modyfikacji: 2019-04-10 10:45:43.
Dyrektor 

Dyrektorem Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie jest mgr Katarzyna Podlaska


Vice dyrektorem Miejskiego Przedszkola Nr ! w Mszczonowie jest mgr Ewa Osińska


 Kompetencje Dyrektora:


znajdują się w statucie Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie


 Oświadczenia majatkowe:


znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Mszczonów

 

Opublikowane przez: Katarzyna Podlaska | Data wprowadzenia: 2011-07-01 11:23:51 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:19:01.
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 1 w Mszczonowie               ( adres: Tarczyńska 28, 96-320 Mszczonów telefon: 46 857 16 68)


2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.


4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 


5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 


6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 


7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:


 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.


- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się


 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 


ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Iwanek | Data wprowadzenia: 2018-06-11 09:34:34.

Zobacz:
 Informacje bieżące .  Dyrektor .  Statut .  Struktura organizacyjna .  Regulamin .  Ewidencje, rejestry, archiwa .  Mienie przedszkola .  Budżet .  Działalność przedszkola .  Przetargi .  Oświadczenia majątkowe .  Informacje nieudostępnione . 
Data wprowadzenia: 2018-06-11 09:34:34
Opublikowane przez: Grzegorz Iwanek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Nadzór Szkolnictwa w Mszczonowie


Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: