Strona Nadzoru Szkolnictwa w Mszczonowie: www.mszczonow.pl
 > Przedmiot działalności
Przedmiot działalności
Przedmiot działalności Przedmiotem działalności Centrum Usług Wspólnych jest prowadzenie wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej, organizacyjnej i prawnej jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów oraz wspieranie zadań z zakresu oświaty i opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Opublikowane przez: Ewa. Zielińska | Data wprowadzenia: 2017-03-02 12:39:28 | Data modyfikacji: 2017-03-06 09:46:34.
Jednostki obsługiwane 

Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie są:

 1. Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie;
 2. Szkoła Podstawowa im. mjr. Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce;
 3. Szkoła Podstawowa w Piekarach;
 4. Szkoła Podstawowa w Bobrowcach;
 5. Szkoła Podstawowa we Wręczy;
 6. Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie;
 7. Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie;
 8. Punkt Przedszkolny „Muminkowo” przy Szkole Podstawowej im. mjr. Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce;
 9. Punkt Przedszkolny „Bajkowy zakątek” przy Szkole Podstawowej w Bobrowcach;
 10. Punkt Przedszkolny „Kubuś Puchatek” przy Szkole Podstawowej we Wręczy;
 11. Punkt Przedszkolny w Piekarach.

 

 

Opublikowane przez: Ewa. Zielińska | Autor: Ewa Zielińska | Data wprowadzenia: 2017-03-02 12:50:55 | Data modyfikacji: 2017-09-07 13:55:28.
Zadania i kompetencje 

1. Do obowiązków Centrum Usług Wspólnych w zakresie wspólnej obsługi, należy:


1) realizacja zadań z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych – w całości;
2) obsługa finansowo-księgowa: rachunków bieżących, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
3) wydzielonych rachunków dochodów, pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli;
4) obsługa bankowa i kasowa oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zatwierdzonych i zleconych przez osoby zarządzające jednostkami, w tym obsługa wypłat stypendiów oraz wyprawek szkolnych dla uczniów;
5) obsługa organizacyjna i finansowo - księgowa zadań wynikających z realizowanych przez jednostki projektów rządowych, projektów finansowanych ze środków UE oraz zadań finansowanych z innych źródeł zewnętrznych;
6) przygotowywanie danych i analiz niezbędnych do opracowywania przez dyrektorów jednostek
7) obsługiwanych planów dochodów i wydatków budżetowych oraz pozabudżetowych oraz zmian w tym zakresie;
8) obsługa kadrowa i płacowa, w tym:

a) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nawiązywania, przebiegu i rozwiązywania stosunku pracy,
b) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
c) sporządzanie list płac i organizowanie wypłat wynagrodzeń oraz innych należności,
d) prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń wynikających z obowiązków pracodawcy w zakresie rozrachunków publicznoprawnych,
e) sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalno-rentowych oraz do innych celów na wniosek pracownika.

9) przygotowywanie danych niezbędnych do wykonywania przez dyrektorów jednostek obsługiwanych zadań z zakresu statystyki i sprawozdawczości (innych niż określone w pkt 1);
10) ustalanie terminów okresowych przeglądów budowlanych;
11) ustalanie terminów okresowych szkoleń BHP pracowników obsługiwanych jednostek;
12) obsługa prawna jednostek;
13) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie powierzonej i wytworzonej w ramach realizowanych zadań dokumentacji, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. W ramach wspierania zadań wynikających z przepisów ustawy o systemie oświaty i ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, Centrum Usług Wspólnych  zapewnia:

1) obsługę organizacyjno-administracyjną:

a) spraw związanych z tworzeniem, likwidacją, przekształcaniem szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mszczonów,
b) postępowań w sprawie zezwolenia na założenie placówki publicznej przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
c) postępowań w sprawie uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
d) postępowań prowadzonych w ramach kontroli spełniania obowiązku nauki,
e) spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora, wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego szkoły lub placówki, w tym związanych z konkursami na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,
f) spraw dotyczących rekrutacji do szkół i przedszkoli, organizacji pracy szkół i przedszkoli, nauczania indywidualnego i rewalidacji,
g) spraw dotyczących przyznawania Nagród Burmistrza Mszczonowa dla nauczycieli oraz wnioskowania o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli,
h) spraw dotyczących oceny pracy dyrektora,
i) spraw dotyczących zakładania szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz prowadzenie ich ewidencji.

2) obsługę administracyjną i finansowo - księgową:

a) spraw dotyczących dofinansowania pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
b) spraw dotyczących wspierania uczniów niepełnosprawnych, w tym zwrotu rodzicom kosztów dowożenia do szkoły,
c) zadań z zakresu udzielania pomocy materialnej dla uczniów,
d) spraw z zakresu udzielania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego,
e) zadań związanych z prowadzeniem rozliczeń między gminami dotyczących dotacji, o których mowa w art. 80 ust. 2a i 2d, art. 90 ust. 2c i 2d oraz kosztów, o których mowa w art. 79n ustawy o systemie oświaty,
f) zadań z zakresu udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce,
g) spraw dotyczących dofinansowania dokształcania zawodowego nauczycieli.

3) organizowanie dowozu dzieci do szkół w ramach transportu zamkniętego;
4) obsługę gminnej bazy danych Systemu Informacji Oświatowej;
5) przygotowywanie sprawozdań statystycznych oraz innych sprawozdań wynikających z przepisów ustawy o systemie oświaty i ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz z aktów wykonawczych do tych ustaw dotyczących realizowanych przez Gminę Mszczonów zadań;
6) przygotowywanie i opracowywanie danych do sprawozdania o średniorocznym wynagrodzeniu nauczycieli w zakresie wypłaconych kwot wynagrodzeń;
7) sporządzanie projektu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych oraz innych analiz tematycznych dotyczących oświaty;
8) przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej i zarządzeń burmistrza dotyczących zadań z zakresu:

a) oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
b) opieki nad dziećmi do lat 3.

9) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie powierzonej i wytworzonej w ramach realizowanych zadań dokumentacji.

 

Opublikowane przez: Ewa. Zielińska | Data wprowadzenia: 2017-03-06 09:23:23 | Data modyfikacji: 2017-03-06 09:33:40.
Data wprowadzenia: 2017-03-06 09:23:23
Data modyfikacji:
Opublikowane przez: Ewa. Zielińska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Nadzór Szkolnictwa w Mszczonowie


Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: