Strona Nadzoru Szkolnictwa w Mszczonowie: www.mszczonow.pl
 > Ogólne zasady
Ogólne zasady
 

Sposób przyjmowania spraw

Pisma przesyłane drogą pocztową należy kierować na adres:

Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów.

Pisma składane osobiście przyjmuje sekretariat. Sekretariat obsługuje interesantów w dni robocze w godzinach:

poniedziałek 08 00 - 16 00
wtorek 08 00 - 16 00
środa 08 00 - 17 00
czwartek 08 00 - 16 00
piątek 08 00 - 15 00

 
Pisma przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy kierować na adres: sekretariat@cuw-mszczonow.pl .

Nie udziela się odpowiedzi na korespondencję, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.). 

Zgodnie z ww. art., treść kierowanej korespondencji (w tym również kierowanej za pomocą poczty elektronicznej) powinna zawierać co najmniej wskazanie:
1) osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
2) jej adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu,
3) przedmiotu sprawy, której dotyczy
oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.  

Terminy załatwiania spraw

Sprawy załatwiane są niezwłocznie, jeżeli osoba załatwiająca sprawę posiada wszystkie informacje potrzebne do jej załatwienia lub gdy nie jest wymagane zebranie dodatkowych danych, wyjaśnień lub dowodów.
Gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,  sprawy załatwiane są najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia pisma wraz z dokumentami.
W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, termin jej rozpatrzenia, może wynosić dwa miesiące od dnia wszczęcia sprawy.
Powyższe terminy nie dotyczą spraw,  dla których odrębne przepisy określają inne terminy na załatwienie danej sprawy. Do terminów wskazanych wyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
W przypadkach przekroczenia ustalonych dla załatwienia określonej sprawy terminów, zawiadamia się zainteresowanego o spodziewanym przekroczeniu terminu, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Stan spraw
Zapytania dotyczące stanu załatwiania danej sprawy należy kierować za pośrednictwem sekretariatu do pracowników, którym przydzielono załatwienie sprawy.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski kierowane do Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie mogą być wnoszone pisemnie (za pomocą operatora pocztowego lub osobiście w siedzibie jednostki), za pomocą poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski przesyłane drogą pocztową należy kierować na adres:

Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów.

Pisma w sprawie skarg i wniosków składane osobiście w siedzibie jednostki przyjmuje sekretariat w dni robocze w godzinach:
poniedziałek 08 00 - 16 00
wtorek 08 00 - 16 00
środa 08 00 - 17 00
czwartek 08 00 - 16 00
piątek 08 00 - 15 00

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we środy w godz. 16.00 -  17.00.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46), skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Opublikowane przez: Ewa. Zielińska | Data wprowadzenia: 2017-03-07 14:34:04 | Data modyfikacji: 2017-03-07 14:39:15.

Zobacz:
 Ogólne zasady .  Dyrektorzy .  Nauczyciele .  Administracja i obsługa .  Rodzice i uczniowie .  Organy prowadzące .  Pracodawcy . 
Data wprowadzenia: 2017-03-07 14:34:04
Data modyfikacji:
Opublikowane przez: Ewa. Zielińska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Nadzór Szkolnictwa w Mszczonowie


Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: